fb

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky využívania internetového portálu fotostory.sk

 

 

Účelom týchto obchodných podmienok je určiť podmienky poskytovania tovaru a služieb prostredníctvom webového sídla www.fotostory.sk.

 1. Definície základných pojmov
  1. Portál je webová sídlo www.fotostory.sk, vrátane všetkých jeho subdomén.
  2. Obchodné podmienky sú tieto Obchodné podmienky využívania internetového portálu fotostory.sk.
  3. Prevádzkovateľ Portálu je obchodná spoločnosť FotoStory s.r.o., so sídlom Zlatovská 17, 911 05 Trenčín, IČO: 41 917 334, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 30917/R. Pre účely týchto Obchodných podmienok ďalej len ako „Dodávateľ“.
  4. Autorský zákon je zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
  5. Aplikácia je počítačový program definovaný v § 5 ods. 8 Autorského zákona umiestnený na Portáli, ktorý umožňuje Objednávateľovi na základe Objednávky zadať obrazový materiál, fotografie a texty (ďalej len ako „Podklady“) do Fotoproduktu definovaného v bode 1.14. týchto Obchodných podmienok.
  6. Objednávateľ je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si na základe Objednávky špecifikovanej v bode 1.7. týchto Obchodných podmienok objedná u Dodávateľa Fotoprodukt.
  7. Objednávka je písomná objednávka, ktorú je Objednávateľ povinný vyplniť elektronicky na Portáli. Objednávka musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú uvedené na Portáli; v opačnom prípade nie je Objednávka pre Dodávateľa záväzná. Objednávku je Objednávateľ oprávnený doručiť aj osobne do prevádzky Dodávateľa.
  8. Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  9. Zákon o ochrane spotrebiteľa, je zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
  10. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na základe zmluvy uzavretej na diaľku je zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  11. Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
  12. Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení.
  13. Zmluva o dielo je zmluva o dielo medzi Dodávateľom a Objednávateľom uzatvorená na diaľku, teda prostredníctvom internetu, na základe ktorej Dodávateľ zhotoví pre Objednávateľa Fotoprodukt. Zmluva o dielo a spôsob jej uzatvorenia sú bližšie špecifikované v článku 2 týchto Obchodných podmienok.
  14. Fotoprodukt je pre účely týchto Obchodných podmienok produkt zhotovený Dodávateľom na základe výhradného zadania Objednávateľa prostredníctvom Aplikácie (napr. fotoknihy a pod.). Fotoprodukt sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na základe zmluvy uzavretej na diaľku špecifikovaného v bode 1.10. týchto Obchodných podmienok považuje za tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. 

 

 1. Uzatvorenie Zmluvy o dielo

 

 1. Elektronicky doručená Objednávka Dodávateľovi sa považuje za záväzný návrh na  uzatvorenie Zmluvy o dielo, ktorý vzniká vyplnením všetkých nevyhnutných údajov v objednávkovom formulári uvedenom na Portáli. V Objednávke musí byť presne vyšpecifikované požiadavka na samotný Fotoprodukt, prípade požadované množstvo tohto Fotoproduktu.
 2. Zmluva o dielo v elektronickej forme je uzavretá v okamihu, keď Dodávateľ doručí e-mailom Objednávateľovi záväzné potvrdenie o akceptovaní Objednávky, ktorého súčasťou bude aj vyčíslenie Ceny za Fotoprodukt vrátene prepravných nákladov s DPH. V prípade, ak Objednávateľ doručí Objednávku osobne do prevádzky Dodávateľa, Zmluva o dielo je uzavretá písomným potvrdením prijatia Objednávky Dodávateľom.
 3. Na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej v zmysle tohto článku Obchodných podmienok sa Dodávateľ zaväzuje dodať Objednávateľovi Fotoprodukt, ktorý si Objednávateľa vytvorí výhradne prostredníctvom Aplikácie, a to dodaním svojich Podkladov. Objednávateľ sa zaväzuje dodaný Fotoprodukt  prevziať a zaplatiť riadne a včas Cenu za Fotoprodukt, a to vrátane prepravných nákladov.
 4. Ak Zmluvu o dielo uzatvorí spotrebiteľ, riadi sa táto zmluva Občianskym zákonníkom a tiež právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu spotrebiteľa a ak Zmluvu o dielo uzatvorí osoba v rámci svojej podnikateľskej činnosti, riadi sa táto zmluva Obchodným zákonníkom.
 5. Objednávateľ odoslaním Objednávky prostredníctvom Portála záväzne potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky dôkladne prečítal, porozumel im a súhlasí so všetkými záväzkami z nich vyplývajúcich.

 

 1. Cena za Fotoprodukt a platobné podmienky

 

 1. Cenou za Fotoprodukt sa rozumie cena za Fotoprodukt vypočítaná podľa aktuálneho cenníka Dodávateľa (ďalej len ako „Cenník“) platného v okamihu potvrdenia Objednávky Dodávateľom v zmysle článku 2 týchto Obchodných podmienok. Platný Cenník je zverejnený na Portáli. Cenník obsahuje hodnotu samotného Fotoproduktu, ako aj prepravné náklady vrátane všetkých daní a iných súčastí ceny. V cene je zahrnutá aj daň z pridanej hodnoty. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Cenník, pričom zmena ktorejkoľvek ceny uvedenej v Cenníku sa stáva účinnou okamihom zverejnenia nového Cenníku na Portáli. Zmena Cenníka neplatí pre už Dodávateľom akceptované Objednávky.
 2. Akciové Ceny za Fotoprodukt platia výhradne po dobu trvania akcie a po splnení všetkých podmienok každej jednotlivej akcie. Akciové Ceny za Fotoprodukt platia iba pre Objednávky, ktoré budú doručené Dodávateľovi v čase trvania akcie.
 3. Spôsob úhrady Ceny za Fotoprodukt službu si Objednávateľ zvolí v súlade s platobnými podmienkami uvedenými v Cenníku a uvedie ho v Objednávke. Platobné podmienky pri jednorazových Objednávkach v hodnote nad 1000,- € s DPH (tisíc euro s DPH) budú dohodnuté dodatočne vzájomnou dohodou zmluvných strán.
 4. V prípade úhrady prostredníctvom platobnej karty sa Objednávateľ zaväzuje dodržať všetky platné pravidlá a podmienky súvisiace s použitím platobnej karty. Objednávateľ súhlasí s tým, že po realizácii platby platobnou kartou nie je potrebná dodatočná výzva ani súhlas Objednávateľa na uskutočnenie platby. Pri dodaní Fotoproduktu do zahraničia všetky poplatky, dane, clá spojené s takouto kúpou znáša Objednávateľ z dôvodu, že Dodávateľ nemá žiadnu kontrolu nad platbami spojenými s takýmto vývozom.

 

 1. Podmienky dodania a prevzatia Fotoproduktu

 

 1. Spôsob dodania Fotoproduktu si určí Objednávateľ v Objednávke. Predpokladaný, teda orientačný termín dodania Fotoproduktu je uvedený na Portáli. Presný termín dodania objednaného Fotoproduktu Dodávateľ potvrdí Objednávateľovi v akceptácii Objednávky. Pre osobný odber v prevádzke Dodávateľa platí podmienka zaplatenia Ceny za Fotoprodukt  vopred, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Za splnenie termínu dodania Fotoproduktu sa považuje odovzdanie objednaného Fotoporduktu dopravcovi špecifikovanému v bode 4.2. v termíne uvedenom v Objednávke.
 2. Omeškanie dodania Fotoproduktu zo strany Dodávateľa nedáva Objednávateľovi právo neprijať dodaný Fotoprodukt. Fotoprodukt je dodaný prostredníctvom Objednávateľom vybraného dopravcu (ďalej len ako „dopravca“), okamihom doručenia na adresu uvedenú v Objednávke, a to v súlade s bodom 4.3. týchto Obchodných podmienok. Pri preberaní Fotoproduktu je Objednávateľ povinný Fotoprodukt skontrolovať. V prípade, ak je obal zásielky s Fotoproduktom poškodený, skontroluje Objednávateľ v prítomnosti dopravcu stav zásielky a v prípade, že je Fotoprodukt poškodený alebo nekompletný, spíše Objednávateľ o tom s dopravcom zásielky listinný zápis a nechá si ho od dopravcu zásielky potvrdiť. Reklamáciu poškodenej zásielky Objednávateľ rieši s dopravcom podľa podmienok dotknutého dopravcu. Za vady Fotoproduktu spôsobené dopravcom zásielky je zodpovedný dopravca. Dodávateľ zodpovedá za Fotoprodukt do okamihu odovzdania Fotoproduktu dopravcovi. Dodávateľ neručí za doručovaciu službu dopravcu.
 3. Bez ohľadu na to, či zásielka javí známky poškodenia, alebo ich nejaví, je Objednávateľ vždy povinný bez zbytočného odkladu po prevzatí zásielky prehliadnuť Fotoprodukt a prípadné vady bezodkladne po ich zistení reklamovať u Dodávateľa. 
 4. Nebezpečenstvo škody na Fotoprodukte prechádza na Objednávateľa okamihom, kedy ho Dodávateľ odovzdá dopravcovi za účelom prepravy do miesta určeného v Zmluve o dielo. 
 5. Zásielka Fotoproduktu v zmysle tohto článku Obchodných podmienok sa bude považovať za doručenú, ak bude doručená osobne alebo dopravcom zásielky, prípadne doporučenou  zásielkou prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta, a.s., (ďalej len ako „pošta“) a to na doručovaciu adresu  uvedenú v Objednávke. V prípade neúspešného doručenia zásielky prostredníctvom pošty sa 3. (tretí) deň uloženia zásielky na pošte bude považovať za deň riadneho doručenia zásielky. Zásielka sa bude považovať za riadne doručenú aj vtedy, ak Objednávateľ odmietne zásielku prevziať. V dodávke Objednávateľ obdrží spolu s Fotoproduktom aj daňový doklad vystavený v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Ak si Objednávateľ Fotoprodukt neprevezme, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie uvedený v Cenníku.
 6. Po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa uskladnenia, môže Dodávateľa s Fotoproduktom  voľne nakladať, teda je oprávnený Fotoprodukt aj zlikvidovať. V takom prípade ale nevzniká Objednávateľovi nárok na vrátenie ceny za Fotoprodukt.
 7. Vlastnícke právo k dodanému Fotoproduktu prechádza na Objednávateľa až v okamihu úplného zaplatenia Ceny za Fotoprodukt. Ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením Ceny za Fotoprodukt, je Dodávateľ oprávnený požadovať vrátenie Fotoproduktu a Objednávateľ je povinný Fotoprodukt vrátiť na vlastné náklady Dodávateľovi. Vrátenie Fotoproduktu Objednávateľom Dodávateľovi sa nepovažuje za odstúpenie od Zmluvy o dielo, iba ak by sa zmluvné strany dohodli inak.

 

 1. Trvanie Zmluvy o dielo a jej ukončenie

 

 1. Zmluva o dielo za uzatvára na dobu splnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo.
 2. Zmluvu o dielo je možné ukončiť:
  1. dohodou v písomnej forme,
  2. odstúpením od Zmluvy zo strany Objednávateľa z dôvodu a za podmienok uvedených v tomto článku Obchodných podmienok. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy Dodávateľovi.
  3. odstúpením od zmluvy zo strany Dodávateľa z dôvodu a za podmienok uvedených v tomto článku Obchodných podmienok. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy Objednávateľovi.
 3. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o dielo pre jej podstatné porušenie Dodávateľom,  ak bude Dodávateľ v omeškaní s dodaním Fotoproduktu dlhšie ako než  21 dní odo dňa dohodnutého v Zmluve o dielo.
 4. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dielo pre podstatné porušenie zmluvy, ak je Objednávateľ v omeškaní dlhšie ako 5 pracovných dní s úhradou Ceny za Fotoprodukt.
 5. Odstúpenie od Zmluvy o dielo je jednostranným právnym úkonom. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý Objednávateľ alebo Dodávateľ od Zmluvy o dielo odstupuje a musí obsahovať podpis Objednávateľa alebo Dodávateľa, inak je odstúpenie neplatné.
 6. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že Dodávateľovi nevznikla povinnosť poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o práve odstúpiť od Zmluvy o dielo v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. h)  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na základe zmluvy uzavretej na diaľku, pretože v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. c) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na základe zmluvy uzavretej na diaľku je Fotoprodukt tovar, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa, a teda Objednávateľovi ani nevzniká nárok na odstúpenie od Zmluvy o dielo bez uvedenia dôvodu v zmysle tohto zákona.

 

 1. Záručná doba, vady, reklamácie

 

 1. Dodávateľ garantuje Objednávateľovi, že Fotoprodukt pri prevzatí nemá vady. Dodávateľ garantuje Objednávateľovi, že v čase prevzatia Fotoproduktu  Objednávateľom, Fotoprodukt
  1. má vlastnosti, ktoré Dodávateľ uvádzal na Portáli, alebo ktoré boli dohodnuté v Zmluve o dielo,
  2. bol dodaný v dohodnutom množstve a veľkosti.
 2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania Fotoproduktu Objednávateľovi a jej dĺžka je v zmysle ustanovenia § 646 Občianskeho zákonníka stanovená na 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na:
  1. vady spôsobené bežným opotrebením,
  2. vady spôsobené neopatrným, nevhodným používaním, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prostredia (ako nevhodnou teplotou, vlhkosťou a pod.),
  3. vady, resp. chyby boli spôsobené chybou Objednávateľom dodaných Podkladov (textov, fotografiami a pod.). Odchýlky od očakávanej farebnosti nebudú pokladané za chyby a nemôžu byť predmetom reklamácie. To isté platí pre orezanie objektov umiestnených príliš blízko pri okraji Fotoproduktu.
 3. Ďalšie obmedzenia nárokov z vád sú možné tiež vtedy, ak vyplývajú z platných právnych predpisov, alebo výslovnej dohody v Zmluve o dielo.
 4. Po dobu trvania záručnej doby sa Dodávateľ zaväzuje, že Fotoprodukt bude po túto dobu spôsobilý k použitiu pre obvyklé účely alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka na kvalitu sa vzťahuje na chyby materiálu, funkčné chyby a chyby vzniknuté pri výrobe Fotoproduktu.
 5. Objednávateľ si môže uplatniť reklamáciu v prevádzkarni Dodávateľa, alebo doručením Fotoproduktu na adresu Dodávateľovi aj s popisom vady Fotoproduktu. Dodávateľ po uplatnení reklamácie vystaví písomné potvrdenie o prijatí reklamácie.
 6. Po uplatnení reklamácie Objednávateľom Dodávateľ bezodkladne určí spôsob vybavenia reklamácie, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Fotoproduktu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade odôvodnenej reklamácie Dodávateľ vadu riadne a včas bezodplatne odstráni.
 7. Vzhľadom na charakter Fotoproduktu, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa, v prípade vzniku vád Fotoproduktu môže Objednávateľ požadovať bezodplatné odstránenie týchto vád, alebo môže požadovať výmenu Fotoproduktu, a ak to nie je možné, tak zľavu z ceny za Fotoprodukt.
 8. Práva zo zodpovednosti za vady si Objednávateľ musí uplatniť u Dodávateľa v záručnej dobe; inak práva zaniknú. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta.

 

 1. Autorské práva, zodpovednosť za škodu

 

 1. Objednávateľ berie na vedomie, že Aplikácia je chránená v zmysle Autorského zákona a tiež berie na vedomie, že jediným oprávneným využívať autorské práva k Aplikácii v zmysle Autorského zákona je Dodávateľ. Objednávateľovi zhotovením Fotkoproduktu nevznikajú žiadne práva k Aplikácii. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene používať Aplikáciu.
 2. Objednávateľ berie na vedomie, že Dodávateľ nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do Aplikácie.
 3. Používanie Aplikácie Objednávateľom sa riadi týmto článkom Obchodných podmienok.
 4. Polygrafické nosiče, prostredníctvom ktorých Dodávateľ zhotoví Fotoprodukt, zostávajú v jeho vlastníctve. Digitálne dáta a iné predmety upotrebiteľné k opätovnému použitiu ako aj polotovary a hotové výrobky nebudú u Dodávateľa po termíne dodávky Fotoproduktu uschovávané ani nebudú Objednávateľovi zasielané. Fotoprodukty Dodávateľa sú zhotovované výhradne podľa obsahového zadania Objednávateľa uvedeného v doručených Podkladoch. Dodávateľ nemá žiadny vplyv na obsah Fotoproduktov.
 5. Objednávateľ záväzne prehlasuje, že vlastní všetky práva k používaniu, dodaniu a zverejňovaniu svojich Produktov, najmä pokiaľ ide o textový a obrazový materiál. Objednávateľ sa zaručuje za to, že neporuší duševné práva tretích osôb, a že obsah jeho Podkladov nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Dodávateľ nezodpovedá za obsah Podkladov v prípade, že nimi dochádza k porušovaniu práv tretích osôb, najmä nezodpovedá za porušovanie autorských práv a iných práv duševného vlastníctva. Zodpovednosť za prípadne porušenie práv tretích osôb z dôvodu použitia Podkladov na zhotovenie Fotoproduktu, najmä, nie však výlučne, nároky vyplývajúce z autorských práv, nesie výhradne Objednávateľ.
 6. Ak by sa vyhlásenia Objednávateľa uvedené v bode 7.5. tohto článku Obchodných podmienok ukázali ako nepravdivé, je Objednávateľ povinný nahradiť Dodávateľovi všetky náklady alebo škody vyplývajúce z porušenia práv duševného vlastníctva tretích osôb (všetky práva k vynálezom, patentom, dizajnu, autorských práv, ochranných známok, obchodných mien, názvov internetových domén, e-mailových adries, práv k databáze práv, obchodných tajomstiev, know-how atď.). Objednávateľ je v takom prípade povinný znášať všetky náklady a náhrady škody, ktoré bude Dodávateľ povinný zaplatiť v súvislosti s takýmto porušením práv duševného vlastníctva.

 

 1. Záväzky, vyhlásenia a garancie

 

 1. Akákoľvek osoba, navštevujúca Portál (ďalej len ako „Záujemca“) berie na vedomie, že:
  1. všetky autorské práva, vrátane softvérových licencií, patenty, úžitkové vzory, vynálezy, priemyselné vzory, dizajny, ochranné známky, know-how, resp. ďalšie práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k Portálu patria výlučne Dodávateľovi. Používaním Portálu Záujemca a/alebo Objednávateľ nezískavajú akékoľvek práva vzťahujúce sa k Portálu.
  2. komplexný obsah zverejňovaný na Portáli bez ohľadu na autorstvo zverejnených informácií plní vždy len informačnú funkciu.
  3. Dodávateľ vyvíja maximálne úsilie v snahe dosiahnuť maximálnu použiteľnosť a úplnosť obsahu na Portáli.
 2. Dodávateľ sa zaväzuje, že vykoná všetky potrebné opatrenia k tomu, aby zabezpečil neprerušenú prevádzku Portálu, tzn. že vykoná všetko potrebné k tomu, aby zabránil zlyhaniu Aplikácie na Portáli. Prevádzkovateľ Portálu si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať vylepšenia a/alebo úpravy Aplikácie.
 3. Záujemca, resp. Objednávateľ sa zaväzuje Dodávateľovi, že:
  1. sa nebude vydávať za inú osobu alebo entitu,
  2. nebude na Portál vkladať vlastnú inzerciu, inzerciu tretej osoby, texty, ďalej prostredníctvom Portálu propagovať služby a pod.,
  3. nebude sa pokúšať o neoprávnený prístup k iným počítačovým systémom prostredníctvom Portálu,
  4. nebude sa pokúšať prostredníctvom Portálu získavať osobné údaje ostatných Objednávateľov, ďalej z Portálu sťahovať, písať, zobrazovať, publikovať, kopírovať, reprodukovať, upravovať, vytvárať odvodené diela a pod.
  5. nebude sa pokúšať obmedzovať, prerušovať, preťažovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzovať Portál,
  6. nebude Portál využívať v rozpore s účelom, na ktorý sa Portál obvykle používa,
  7. nebude požívať Portál v rozpore so všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike, alebo dobrými mravmi,
  8. nebude sa pokúšať o dešifrovanie, menenie, alebo rušenie obsahu Portálu,
  9. nebude bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa publikovať, rozširovať alebo využívať údaje, obsah alebo materiály uvedené na Portáli,
  10. nebude na Portáli umiestňovať erotický a pornografický materiál (text, obrázky, videá atď.),
  11. nebude na Portáli umiestňovať text, resp. iný materiál (obrázky, videá a pod.) nabádajúci k národnostnej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti, propagujúci fašizmus, komunizmus alebo iné podobné ideológie,
  12. nebude na Portáli umiestňovať text, resp. iný materiál, ktorý by akýmkoľvek spôsobom zasahoval do osobnostných práv tretích osôb,
 4. V prípade, ak Záujemca, resp. Objednávateľ poruší ktorýkoľvek záväzok špecifikovaný v bode 8.3. týchto Obchodných podmienok, je Dodávateľ oprávnený Záujemcovi, resp. Objednávateľovi kedykoľvek zamedziť prístup na Portál a tiež si Dodávateľ vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek materiál, odkaz, komentár, alebo jeho časť, ktorý by bol v rozpore so záväzkom Záujemcu, resp. Objednávateľa špecifikovaným v bode 8.3. týchto Obchodných podmienok.
 5. Záujemca (prípadne Objednávateľ) získavajúci údaje na Portáli zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do Portálu, prípadne za škodu spôsobenú nevhodným využívaním Portálu. V týchto prípadoch táto osoba získavajúca údaje na Portáli zodpovedá aj za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk.
 6. Dodávateľ nezodpovedá za zníženie kvality alebo výpadky služieb poskytovaných prostredníctvom Portálu spôsobené treťou stranou a tiež nezodpovedá za služby sprístupnené na Portáli, ktoré poskytujú tretie strany.
 7. Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností, resp. skutočností charakteru vyššej moci, ako napr. havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, teroristické útoky, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné okolnosti, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú akýmkoľvek prerušením služieb poskytovaných prostredníctvom Portálu, znížením kvality týchto služieb v dôsledku poveternostných vplyvov.

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

 1. Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov ako aj informácií o Objednávateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a bez súhlasu Objednávateľa ich nebude poskytovať tretím osobám.
 2. Dodávateľ ubezpečuje Objednávateľa, že poskytnuté osobné údaje chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami získania osobných údajov. Na tento účel Dodávateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.
 3. Objednávateľ berie na vedomie, že osobné údaje Dodávateľ spracúva v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby, teda len na účely plnenia Zmluvy o dielo.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 1. Vzájomné vzťahy medzi všetkými osobami využívajúcimi Portál sa riadia týmito Obchodnými podmienkami a ak ich Obchodné podmienky výslovne neupravujú sa riadia príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Dodávateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky.
 3. Všetky osoby využívajúce Portál berú na vedomie, že v prípade zmeny alebo doplnenia týchto Obchodných podmienok Dodávateľ oznámi takúto zmenu, a to minimálne jeden mesiac pred účinnosťou tejto zmeny alebo doplnenia, zverejnením nových Obchodných podmienok na Portáli.
 4. Ak sa niektoré ustanovenie Obchodných podmienok stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Dodávateľ v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Pravidlách pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

 

 

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zatvoriť